Főoldal Egyéb Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat
0

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

0
0

Tisztelt Ügyfelünk!

A jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatkezelők a meghatározott célok szerint megismerjék, kezeljék és tárolják. A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége és a FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft. (továbbiakban „Adatkezelők”) tájékoztatást nyújtsanak a FIVOSZ rendezvényeken (továbbiakban „Rendezvény”) résztvevők (továbbiakban „Érintett”) számára az általuk alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési gyakorlatról. • Az adatkezelő megnevezése Közös adatkezelők: •

FIATAL VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE SZÉKHELY: 1042
BUDAPEST Árpád Út 91 1/1. TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ: DR. KOVÁCS PATRIK

E-MAIL CÍM: T[email protected]

FIVOSZ VÁLLALKOZÁSFEJLESZTŐ KFT. 

SZÉKHELY: 1042 BUDAPEST ÁRPÁD ÚT 91 1/1

TÖRVÉNYES KÉPVISELŐ:

INOTAY PETRA LUJZA

E-MAIL CÍM: [email protected]

Jogszabályi háttér  Az Érintett személyes adatai kezelésére az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) – General Data Protection Regulation, a továbbiakban „GDPR” -, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – „Infotv.” – rendelkezései az irányadók. • Fogalmak A jelen Adatkezelési tájékoztatóban szereplő, adatkezeléshez kapcsolódó fogalmak (adatkezelő, érintett, személyes adat, adatkezelés, adat továbbítása, törlése, adatfeldolgozó, adatkezelés korlátozása stb..) értelmezését az Infotv. 3. §-a tartalmazza. • A kezelt személyes adatok köre és célja A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet az Érintett a Rendezvényen való részvételhez szükséges regisztráció során az Adatkezelő tudomására hoz. •

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE AZ ADATKEZELÉS CÉLJA AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Az adatkezelés célja, és az arra vonatkozó felhatalmazás is több jogalapon áll(hat) fenn
  Az Érintett

  • vezeték- és keresztneve,
  • e-mail címe
  • belföldi mobiltelefon száma;
  • az Érintett részvételi szándékának a regisztrálása,
  • kapcsolattartás e-mailen és telefonon
  • különböző direkt marketing üzenetek, a Rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatások megküldése
GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja

Az adatkezelés jogalapja • Az adatkezelés jogalapja az Érintett részvételi szándéka és jelentkezése az Adatkezelők által szervezett Rendezvényre. Az Érintett a regisztráció céljából megadja az azonosításához szükséges személyes adatait. Az Érintett önkéntesen regisztrál, a Rendezvényen való részvételét kívánja, amit azzal a feltétellel tud elérni, ha a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárul az adatai kezeléséhez. • A regisztrációtól a Rendezvényig hátralévő időszakban, illetve a Rendezvényt követően, az utókommunikáció során az Adatkezelők a regisztrált Érintettnek őt érintő, különböző direkt marketing üzeneteket, vagy magához a Rendezvényhez kapcsolódó tájékoztatásokat szándékoznak küldeni. Az Érintett az ilyen jellegű megkeresésekhez a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint önkéntes hozzájárulását adja, ami így az adatkezelés jogalapját képezi • Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelők az Érintett adatait • az 5.a) pontban meghatározott esetben a Rendezvény befejezését követő 3 hónap elteltével törlik. • az 5.b) pontban meghatározott esetben az Érintett hozzájárulásának a visszavonásáig kezelik. • Adatbiztonság Az Adatkezelők az adatokat informatikai védelemmel ellátott szerverekre töltik fel, illetve ott tárolják. A papír alapú adatokat – amennyiben vannak ilyenek – a székhelyükön, zárt irattartókban őrizik. • Az adatok megismerésére jogosultak köre Az Adatkezelők törvényes képviselői, valamint az Adatkezelők mindazon kollégái, akik a kapcsolattartásban és a marketing tevékenységben a munkakörüknél fogva részt vesznek. • Adattovábbítás Az Adatkezelők a személyes adatokat harmadik személyek részére nem teszik megismerhetővé és nem továbbítják. • Az Érintett jogai Az Érintett bármikor kérheti, hogy az Adatkezelők írásban tájékoztassák a kezelt személyes adatok köréről, továbbá arról, hogy az adatokat az Adatkezelők milyen jogalapon, milyen célból, milyen forrásból és mennyi ideig kezelik, továbbá kinek és mely személyes adatokhoz adtak hozzáférést. Adathordozásra irányuló kérése esetén a kezelt személyes adatait géppel olvasható formában, ingyenesen rendelkezésére bocsátják. Az Érintett szintén bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, illetve törlését, a kezelés korlátozását. Kérelmét az Adatkezelők székhelyére küldött hagyományos levélben, illetve a [email protected] e-mail címre küldött e-mailben terjesztheti elő. Az Érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását, ebben az esetben az Adatkezelők a személyes adatait véglegesen és visszaállíthatatlanul törlik, kivéve, ha az adatkezelésre más érvényes jogalappal rendelkeznek. A tájékoztató jellegű és direkt marketing e-mail üzenetekről az egyes üzenetek alján található linkre való kattintással lehet leiratkozni. Az Adatkezelők az Érintett kérelme nyomán legfeljebb 30 napon belül intézkednek, a tájékoztató és direkt marketing üzenetekről való leiratkozás azonnal hatályos. • Jogorvoslat Az Adatkezelők általi adatkezeléssel kapcsolatban az Érintett panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u 9-11. telefonszám: +36 1 391 1400 e-mail cím: [email protected] www.naih.huJogellenes adatkezelés esetén az Érintett polgári pert is kezdeményezhet. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye, vagy az Adatkezelő székhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége FIVOSZ Vállalkozásfejlesztő Kft.

 

Közelgő események

Piacvezető akarsz lenni?

fivosz-tagok

Most feliratkozhatsz a FIVOSZ hírlevélre:

FIATAL VÁLLALKOZÓKNAK SZÓLÓ ESEMÉNYEK+TUDÁS

Ezt havonta kapod, itt iratkozhatsz fel:

x
Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a FIVOSZ saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, és a szervezet működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos esetekben átadhatja elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz, sms útján, illetve postai úton Önt megkeresse. Adatai gépi úton kerülnek feldolgozásra. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni az alábbi címre elküldött levél útján 1146 Budapest, Thököly út 58-60. IV. emelet 404.

www.fivosz.hu | +36 1 785 7977 | [email protected] | NAIH nyilvántartási szám: NAIH-66446 | © 2007-2021 FIVOSZ, minden jog fenntartva. | Weboldal készítés: Plus Creative Agency