Főoldal ÁSZF és rendezvény szabályzat

ÁSZF és rendezvény szabályzat

FIATAL VÁLLALKOZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE RENDEZVÉNYEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg a Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (a továbbiakban: Rendező) által szervezett és megrendezésre kerülő valamennyi rendezvényen (a továbbiakban külön-külön: Rendezvény, együttesen: a Rendezvények) a résztvevők, előadók és közreműködők (a továbbiakban együttesen: Szerződő Felek) Rendezvényeken való részvételének általános feltételeit.
Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényeken való részvételre.
A mindenkor hatályos ÁSZF, valamint az adatkezelési tájékoztató a www.fivosz.hu oldalon elérhető. Rendező az Általános Szerződési Feltételek módosításáról külön értesítést nem küld.

A Rendező

Cégnév: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Székhely: 1042 Budapest, Árpád út 91. 1/1.

Nyilvántartási szám: 01-02-0012847

dószám: 18130140-1-42

Fogalommeghatározások

Rendező: az 1. pontban meghatározott szervezet.
Rendezvény/Rendezvények: a Rendező által szervezésre és megrendezésre kerülő valamennyi eseményt foglalja magában.
Termék: a Rendezőtől, Közreműködőitől vagy egyéb Szerződéses partnereitől a Rendezvények keretében megvásárolható dolog és vagyoni értékű jog, illetve az ezekre váltható utalvány.
Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Rendező vagy Szerződéses partnerei a Rendezvényeken – akár ingyen, akár ellenérték fejében – hozzáférhetővé tesznek.
Jegy: a Rendező által szervezett Rendezvényeken részvételre jogosító, a jegyvásárlás során a Jegyvásárló részére bármely formában adott igazolás (jegy, napijegy, mobiljegy).
Karszalag: adott Jegy vagy regisztráció érvényesítésekor a Rendező által alkalmazott, a Jeggyel és azonos jogosultságokat biztosító igazolás, amely – sérülésmentes állapotban,csuklóra kézfejnél kisebb átmérővel rögzítve – kizárólagosan tanúsítja, hogy viselője jogosult az adott Rendezvény látogatására.
Fogyasztó: a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti természetes személy.
Vállalkozás: A Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 4. pontja szerinti személy.
Jegyvásárló: a Jegyet a Rendezőtől megvásárló személy.
Regisztráló: az a személy, aki a Rendező által szervezett Rendezvényre a Rendező által megadott elektronikus felületen vagy papír alapon regisztrációt hajt végre és ezzel kifejezi szándékát az adott Rendezvényen való részvételre.

Szerződő Felek: Jegyvásárló és/vagy regisztráló.
Látogató: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen belépésre jogosultként részt vesz.
Jogosulatlan résztvevő: az a természetes személy, aki adott Rendezvényen anélkül vesz részt, hogy a belépésre érvényes jogcíme lenne.
Rendezvényen résztvevők: jelenti a Rendező által megrendezett bármely Rendezvényen részt vevők bármely természetes személyt, függetlenül a Rendezvényen való tartózkodás jogcímétől vagy annak esetleges hiányától.

Közreműködő: a Rendező Rendezvény létrejöttét elősegítő alvállalkozója vagy megbízottja.
Szerződéses partner: adott Rendezvényen a Rendezővel létrehozott szerződéses jogviszony alapján önálló tevékenységet végző – Közreműködőnek nem minősülő – vállalkozás vagy más jogi személy.

Az Általános Szerződési Feltételek hatálya

A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a Rendezőre, a Szerződő Felekre, a Látogatóra, a Rendezvényen résztvevőkre, valamint a Jogosulatlan résztevőkre. A Rendező és a Közreműködők, Szerződéses partnerek közötti jogviszony tartalmát külön szerződések tartalmazzák.
A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
A Rendező jogosult a jelen általános szerződési feltételeket, valamint az általános szerződési feltételek részét képező, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (III. 26.) sz. Kormányrendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatót bármikor egyoldalúan, a Szerződő Felek és a Látogató hozzájárulása nélkül módosítani.
A Rendező, valamint a Szerződő Felek és a Látogató között létrejött szerződés nyelve a magyar, a szerződés írásba foglalt szerződésnek nem minősül.
A szerződés iktatásra, archiválásra nem kerül.
A Rendezvényeken vagy azokhoz kapcsolódóan esetlegesen megrendezésre kerülő nyereményjáték sorsolás részletes szabályait a Rendező által kiadott tájékoztató tartalmazza, a nyereményjáték sorsolás szabályaira jelen ÁSZF rendelkezései nem irányadóak.

A Rendezőnél a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.
A Jegyvásárló a Jegy megvásárlásával, a Regisztráló a regisztráció véglegesítésével, a Jegyvásárlótól különböző Látogató a Jegy átvételével, a Jogosulatlan résztvevő a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével a jelen ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek elfogadja.

Jogviszony jellege

A Rendező a Jegyvásárló részére értékesíti az adott Rendezvényen való részvételre jogosító Jegyet, vagy biztosítja a Regisztráló részére a részvételt. A szerződés a Jegy ellenértékének megfizetésével és a Jegy Rendező általi elektronikus úton, e-mail üzenethez csatolt mellékletként történő megküldéssel vagy ingyenes regisztráció esetén a regisztráció sikeres befejezésével és a Rendező általi elektronikus úton történő visszaigazolással teljesedésbe megy.

Adott Rendezvény programok és a Rendező által nyújtott Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényeken elérhető konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a Rendező alakítja ki. A Rendező mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a korábban kommunikált kieső program vagy Szolgáltatás más programmal vagy Szolgáltatással történő pótlására. Rendező fenntartja a jogot a meghirdetett Rendezvények időpontjának, témájának és tematikájának előzetes módosítására. A módosításból eredő többletköltségekért, károkért a Rendező nem felelős.

Jegyvásárlás és Regisztráció

Jegyvásárló vagy Regisztráló a megrendelés vagy regisztráció elküldésével hozzájárul ahhoz, hogy adatait a Rendező nyilvántartásba vegye és kezelje a vonatkozó adatvédelmi szabályoknak megfelelően, valamint ahhoz, hogy a Rendező a jövőben programjaival, rendezvényeivel, tagjai termékeivel, akcióval kapcsolatos információt juttasson el. Az adatkezelés módjáról, terjedelméről, feltételeiről a Rendező a honlapján (www.fivosz.hu) közzétett adatvédelmi szabályzatban tájékoztatja a Jegyvásárlót vagy Regisztrálót.

Jegyvásárló vagy Regisztráló kijelenti, hogy adatai a megrendelés vagy regisztráció során a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Rendező a Jegyvásárló vagy Regisztráló által megadott adatok valóságtartalmát nem vizsgálja, a valótlan, téves, hibás adatok közléséből eredő károkért való felelősségét Rendező kizárja.

A Rendező a jegyértékesítést saját online értékesítési felületén keresztül, vagy külön szakosodott Szerződéses partner bevonásával végzi pénzintézet által biztosított biztonságos online fizetési felületen keresztül.
A Jegyvásárló a jegy vételárát a Rendező által felkínált, vele szerződéses jogviszonyban álló Szerződéses partner – mint online fizetési szolgáltató – közreműködésével, bankkártya felhasználásával egyenlítheti ki. A Szerződéses partner által üzemeltetett online fizetési felület hibájából, meghibásodásából eredő minden kárért való felelősséget a Rendező kizárja.
Rendező hibásan, hiányosan megadott e-mail cím esetén Jegyvásárlót vagy Regisztrálót a Jegy vagy regisztráció visszaigazolás helyes e-mail címre történő kézbesítése érdekében a Jegyvásárlót vagy Regisztrálót egyéb elérhetőségein felkutatni nem köteles. Jegyvásárló vagy Regisztrálófelelős minden olyan kárért, amely a kézbesítési e-mail cím hibás vagy hiányos megadásából, az e-mail tárhelyre bármely okból (például megtelt vagy időközben törölt e-mail fiók) történő sikertelenségéből származik.

A Jegy elvesztéséből, ellopásából, hibás nyomtatásából, lemásolásából, többszörös kinyomtatásából eredő következményekért és károkért felelősség kizárólag a Jegyvásárlót és a Látogatót terheli.
Jegyvásárló a Rendezvényen való megjelenés során a jegyvásárlást az arra alkalmas mobilkészülék felmutatásával is igazolhatja.
Rendező a jegyvásárlásról, valamint a kapcsolódó szolgáltatásokról elektronikus számlát (eszámlát) bocsát ki. Az e-számlát a Rendező e-mailben küldi el a Jegyvásárló által megadott emailcímre. Jegyvásárló tudomásul veszi, hogy vásárlásáról kizárólag elektronikus úton kap számlát, a számlaadatok utólag nem módosíthatóak. Az elektronikus számla pdf formátumú, a Rendező által elektronikusan aláírt, időbélyeggel ellátott dokumentum, amely megfelel a 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa-törvény) és az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény előírásainak. Az e-számla pdf dokumentumolvasó szoftverrel (Adobe Reader) megtekinthető, kinyomtatható.

A jegyvásárlása fizetés megtörténte előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható. A Jegy vételárának megfizetését követően a Jegyvásárlót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés l) pontja alapján a jegyértékesítési szolgáltatás igénybevételétől való elállási jog nem illeti meg.
A Rendező kizárja a Jegyek cseréjét, pótlását, visszaváltását, vásárlási értékük egyéb módon való térítését. Amennyiben bármely Rendezvény a Rendező érdekkörében felmerült okból marad el, úgy a felhasználásra nem kerülő Jegyet a Jegyvásárló vagy a Látogató a soron következő, azonos Rendezvényen használhatja fel.
Amennyiben a Rendezvény a Rendező működési körén kívül eső valamely okból (így többek között, de nem kizárólagosan: háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más előre nem látható akadály) hiúsul meg, Rendező a Jegyvásárlóval, Regisztrálóval vagy Látogatóval szemben kártérítési felelősséggel nem tartozik, a Jegy árának megtérítésére nem köteles.

Részvétel a rendezvényeken

A kézen hordott, sérülésmentes karszalag jogosít a Rendezvény területén való tartózkodásra. A karszalagot a Rendező és Közreműködői ki- és belépéskor, illetve a Rendezvények területén folyamatosan ellenőrzik. A karszalag sérülése vagy elvesztése a karszalagot viselő résztvevő kizárólagos felelősségi körébe esik, így ilyen esemény bekövetkezte esetén a Rendezvényen elveszíti az ép karszalag nyújtotta jogait, és köteles elhagyni a Rendezvény helyszínét. A sérült – átragasztott, elvágott, megbontott patent, kézfejnél nagyobb átmérőjű, bármely más módon manipulált, stb. – karszalag érvénytelen. A megrongálódott, elveszett karszalagot a Rendező nem pótolja vagy cseréli. A Rendezvényekre kizárólag az arra kijelölt helyeken és időtartamban, kizárólag az arra feljogosított személyek jogosultak belépni. •   Belépéskor a Rendezvényen résztvevő aláveti magát az adott Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak. •   A Rendező a Rendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvények területére bevihető tárgyakat, eszközöket korlátozza. • A Rendező a Rendezvények biztonságos és professzionális lebonyolítása érdekében fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrált vagy regisztrációval nem rendelkezők belépését a Rendezvények területére megtagadja vagy korlátozza, kiemelten, de nem kizárólag abban az esetben, ha a rendezvényen résztvevők száma eléri a jogszabályban meghatározott létszámot vagy ha a rendezvényen résztvevők létszáma eléri a biztonságosan és professzionálisan kezelhető létszámot. Az előzőek szerinti Rendező általi belépés megtagadás és korlátozás kapcsán a Rendezvényen részt venni szándékozó nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben. •   A 14. (tizennegyedik) életévüket be nem töltött gyermekek a Rendezvényekre csak nagykorú, cselekvőképes kísérővel léphetnek be. • A Rendezvények területére a jogszabályban meghatározott segítő kutyákat, vakvezető kutyákat és rendőrségi kutyákat lehet behozni, az egyéb háziállatok beléptetését a Rendező nem engedélyezi. • A Rendezvényen résztvevők kötelezettséget vállalnak arra, hogy mindenkor a társadalmi szokások és etikai szabályok szerint elvárható kulturált magatartást tanúsítják, a Rendezvényen való részvétel szabályait magukra nézve kötelezőnek ismerik el. A Rendezvényen résztvevők magatartásukkal, véleménynyilvánításukkal a FIVOSZ márkanév tekintélyét nem csorbíthatják, a FIVOSZ és a rendezvényen részt vevő személyek személyi és szerzői jogait kötelesek tiszteletben tartani. A Rendező és Közreműködői jogosultak a Rendezvényen résztvevőt a Rendezvény helyszínéről – felszólítást követően – eltávolítani, amennyiben a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényen való részvételre vonatkozó szabályoknak nem tesz eleget.

A Rendezvényen résztvevők kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti vagy sértheti.

A Rendezvényen résztvevő tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő Szerződéses partnerek, Közreműködők, sajtómunkatársak, más Látogatók, illetve egyéb harmadik személyek. Ennek megfelelően a Rendezvényen résztvevő a Rendezvényeken történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Amennyiben a Rendezvényen résztvevő közszereplőnek minősül, úgy a beleegyezése nélkül is nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Rendezvényen résztvevő tekintetében térben, időben és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez.

A Rendező, valamint a Rendezőtől engedélyben részesülő személyek a Rendezvényen résztvevő relációjában korlátozás nélkül jogosultak a megjelenítés hasznosítására, felhasználására (különösen a Rendezvények népszerűsítésére), többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására, anélkül, hogy a Rendezvényen résztvevő részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtaniuk.

A Rendezvényen résztvevő külön is tudomásul veszi, hogy a Rendező a Rendezvényt, illetve a annak egyes programjait rögzíti, a rögzített felvételt többszörözi és képhordozón terjeszti, sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ismételten sugározza vagy más módon a közönséghez közvetíti, ideértve azt az esetet is, amikor a Rendezvényt, illetve a programokat vezeték útján vagy bármely más eszközzel vagy módon (például YouTube-on vagy egyéb közösségi média felületeken keresztül) úgy teszik a nyilvánosság számára hozzáférhetővé, hogy a nyilvánosság tagjai a hozzáférés helyét és idejét egyénileg választhatják meg. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.
A Rendezvényen résztvevő kizárólag a Rendező előzetes hozzájárulásával jogosult a Rendezvényeken hang- és képfelvétel készítésére. A Rendezvényen résztvevő az általa készített kép- és hangfelvételt nem értékesítheti, és ellenérték fejében nem hasznosíthatja, illetve kereskedelmi célból ellenérték nélkül sem hasznosíthatja. A Rendezvényen résztvevő más résztvevőket nem nevesíthet, személyiségi jogaikat nem sértheti. A Rendező kifejezetten kizárja a felelősségét arra az esetre, ha a Rendezvényen résztvevő a jelen pontban foglalt kötelezettségét megszegi.
A Rendezvények területén a Rendező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi, politikai vagy reklámtevékenység folytatása.
A Rendezvényen a Rendező által szervezett eseményekkel össze nem függő bármilyen demonstráció tilos.

A Rendezvények területén a Rendező vagy Közreműködői biztosítják a magatartási és biztonsági szabályok érvényesülését. A Rendezvényen résztvevő az adott Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten vállalja, hogy ezen Közreműködőkkel a jogszabályi keretek között messzemenően együttműködik, veszélyhelyzet esetén utasításaikat követi.

Szavatosság

A Rendező fenntartja a jogot arra, hogy a Rendezvényeket, az azokon nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket szükség szerint, időről-időre módosítsa, átalakítsa, továbbfejlessze. A Rendezvényen résztvevő nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben ezen módosítások, átalakítások, vagy továbbfejlesztések kapcsán.

A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekhez kapcsolódóan olyan Termékek és Szolgáltatások is megvásárolhatóak, amelyeket nem a Rendező vagy Közreműködői, hanem más Szerződéses partnerek nyújtanak számára. Ilyen esetekben a szerződés közvetlenül a Fogyasztó és a Szerződéses partner között jön létre, a jogviszonyból származó jogok és kötelezettségek közvetlenül őket jogosítják, illetve kötelezik. A Fogyasztó kifejezetten tudomásul veszi, hogy az ilyen Termékekkel és Szolgáltatásokkal, illetőleg a rájuk vonatkozó jogviszonnyal összefüggésben a Rendezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat. A Rendező kijelenti, hogy nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által nyújtott Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban. A Szerződéses partnerek által nyújtott Szolgáltatásokat és Termékeket a Rendezvényen résztvevő kizárólag saját felelősségére veheti igénybe, használhatja. A Rendező nem vállal semmilyen felelősséget a Szerződéses partnerek által biztosított Szolgáltatások és Termékek igénybevételével, illetve használatával kapcsolatban keletkezett vagy elszenvedett károkért.

A Rendező kizárólag a neki felróható szándékos, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért felel, és a Fogyasztót jogszabályok alapján megillető jogokon túl kifejezetten kizárja a felelősségét minden egyéb káresemény kapcsán. A Jegy ára vagy az ingyenes regisztráció az előzőekben írt kizárásokra tekintettel került meghatározásra.
Azt követően, hogy a Rendezvényen résztvevő átvette a karszalagot, a Rendező nem vonható felelősségre a karszalag károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. A sérült vagy elveszett karszalag kapcsán alkalmazott eljárások okán nem jogosult a Rendezvényen résztvevő igényt vagy követelést támasztani a Rendezővel szemben.

A Rendezvényen résztvevő teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a Rendező, mind a Közreműködők és Szerződéses partnerek, mind a harmadik személyek tekintetében.

A Rendező kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet bármely, Rendezvényen résztvevő jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely részvevőjének vagy harmadik személynek.

A Rendezvényen kívül, oda és visszaút alatt esetlegesen keletkező káresemények tekintetében a Rendezőt felelősség nem terheli, ezek nem esnek a Rendező felelősségi körébe, mivel a Rendező kizárólag a Rendezvények helyszínén bekövetkező káresemények kapcsán vonható felelősségre, a jelen ÁSZF-ben írt feltételek fennállása esetén.

Szerzői jogok

A Rendező által üzemeltetett honlapon, az online és offline médiában, valamint a Rendezvényeken megjelenő védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Rendező, Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Rendezvényen résztvevők, valamint egyéb harmadik személyek bevételszerzési céllal semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
A védjegyek, logók, illetve egyéb információk és anyagok iparjogvédelmi, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Rendezőt, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

A Rendezvényen résztvevő által a Rendezvényekkel kapcsolatban, illetve azok során a Rendezővel, Közreműködőivel és Szerződéses partnereivel közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Rendező korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Rendező minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható.

A Rendező korlátozás nélkül jogosult a Rendezvényen résztvevő észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

A Rendező jogosult a Rendezvényen résztvevő által nyilvánosan közölt megjegyzések eltávolítására vagy eltávolításuk kezdeményezésére, amennyiben az ilyen megjegyzés a FIVOSZ márkanév tekintélyét sérti vagy súlyosan veszélyezteti, a közízlésbe vagy a közerkölcsbe ütközik. Az ilyen megjegyzéssel okozott kárért való felelősség a Rendezőt nem terheli.

Egyéb rendelkezések

Jelen ÁSZF magyar nyelven készült, értelmezésében a magyar jogszabályok irányadók • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint a vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók. • Jelen általános szerződési feltételek 2022. január 1. napján lépnek hatályba, és visszavonásig érvényesek.

Budapest, 2023. január 1.

www.fivosz.hu | +36 1 785 7977 | [email protected] | NAIH nyilvántartási szám: NAIH-66446 | © 2007-2021 FIVOSZ, minden jog fenntartva. | Weboldal készítés: Plus Creative Agency