Főoldal Egyéb Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat
0

Adatvédelmi és adatkezelési nyilatkozat

0
0

Tájékoztató a Pártoló tagsági viszony létesítéséhez szükséges adatkezelésről

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Tisztelt leendő Pártoló tag!

Az alábbiakban tájékoztatjuk a FIVOSZ által a Pártoló tagsági jogviszonyhoz kapcsolódóan végzett közös adatkezelési tevékenységről.

Adatkezelő:

  • Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége, rövidített neve: FIVOSZ (a továbbiakban: „Szövetség”)
  • székhely: 1042 Budapest, Árpád út 91. 1. em. 1.
  • törvényes képviselő: Kovács Patrik
  • adatvédelmi ügyekben illetékes munkatárs:
  • e-mail cím: [email protected]

a továbbiakban: „Szövetség” vagy Adatkezelő”.

A jelen szabályzattal az Adatkezelő tájékoztatja a Pártoló tagokat (a továbbiakban: „Tag”) a személyes adatok kezeléséről, meghatározza a kezelt adatok körét, célját, elveit, időtartamát, az adatkezelés jogalapját, az érintetti jogokat és a jogorvoslati lehetőségeket.

1. Az Adatkezelésre alkalmazandó jogszabályok:

Az adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok alkalmazandók:

– Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), General Data Protection Regulation, a továbbiakban „GDPR”, valamint

– Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban „Infotv.”),

2. Az Adatkezelés elvei:

Az Adatkezelő az érintett személyes adatait kizárólag az alábbi elvek betartásával kezeli. Az adatkezelésnek a felsorolt elvekkel az adatkezelés minden szakaszában összhangban kell lennie.

a) célhoz kötöttség: a személyes adatok kezelése kizárólag meghatározott, egyértelmű és törvényes célból történhet, az adatok kezelése nem végezhető a célokkal össze nem egyeztethető módokon;

b) arányosság, szükségesség, adattakarékosság: kizárólag a cél megvalósításához szükséges és ahhoz releváns adatok kezelhetők;

c) jogszerűség, tisztességes eljárás, átláthatóság: az adatkezelésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos jogszabályoknak és törvényes célt kell szolgálnia, valamint ezen túlmenően, tisztességes módon, az érintettek magánszférájának és jogainak sérelme nélkül kell az adatokat kezelni;

d) pontosság: az adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük, és minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék;

e) korlátozott tárolhatóság: a személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, ami az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak szükséges ideig teszi lehetővé;

f) integritás és bizalmasság elve: a személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével, vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve;

g) elszámoltathatóság elve: az Adatkezelők felelősek az adatkezelési elvek betartásáért, valamint képesnek kell lenniük e megfelelés igazolására.

3. A kezelt adatok köre

a) az érintett természetes személyazonosító adatai: családi név és utónév;

b) lakcíme, megyével;

c) e-mail cím;

d) mobiltelefonszám;

e) bankszámlaszám

Abban az esetben, ha az Adatkezelőhöz tagként jogi személy lép be, úgy az Adatkezelő a jogi személy képviselőjének, illetve kapcsolattartójának családi és utónevét kezeli. Természetes személy (egyéni vállalkozó) tagként való belépése esetén az Adatkezelő a fent megjelölt valamennyi adatot kezeli.

4. Az adatkezelés célja és időtartama

A személyes adatok kezelésének célja:

Az érintettek nyilvántartása. Az Adatkezelő jogszabályi kötelezettsége a Szövetségbe belépő tagokról nyilvántartást vezetni, amihez szükséges az érintett családi neve és utóneve, valamint lakcíme és tartózkodási helye.

Az érintettek tájékoztatása, kapcsolattartás. Az érintettek kapcsolattartási adataira a tagsági jog gyakorlásával kapcsolatos tájékoztatás megadása érdekében van szükség.

Adózási kötelezettségek teljesítése. Az Adatkezelő köteles hatósági bejelentéseket teljesíteni annak érdekében, hogy számviteli és adózási kötelezettségeinek – pártfogói tagdíjak könyvelése – eleget tudjon tenni.

Tagdíjfizetési kötelezettség teljesítése. Ahhoz, hogy a Szövetséghez csatlakozni kívánó személy tag lehessen, előzetesen szükséges az éves tagdíj befizetése. A tagdíj befizetésének módja választható, ami történhet banki átutalással vagy online fizetéssel a Simple Pay rendszerén keresztül. Átutalás esetén a Szövetség szükségszerűen az érintett számlaszámát, mint személyes adatot is kezeli, mert az az átutalás jóváírása során a Szövetségnél megjelenik.

Az Adatkezelő az adózási kötelezettséggel összefüggő adatokat 8 évig, a tagnyilvántartásban szereplő adatokat a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 8 évig, az egyéb személyes adatokat (pl. e-mail cím, mobiltelefonszám) a tagsági jogviszony megszűnésétől számított 1 évig őrzi meg.

5. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) c) pontja, az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. A hatósági bejelentés köteles, valamint az adózási kötelezettséggel összefüggő egyéb adatok kezelésének jogalapját az számvitelről és adózásról szóló jogszabályok teremtik meg. Az Adatkezelő továbbá a hatályos Ptk. szabályai, valamint az Egyesülési jogról, közhasznú jogállásról és a civil szervezetek működéséről szóló törvényben foglaltak alapján köteles a Szövetség tagjairól nyilvántartást vezetni, valamint tagjait a megtartandó közgyűlésre meghívni, amely alapján az érintett családi és utónevét, valamint lakcímét, e-mail címét kezeli.

6. Adattovábbítás

Az Adatkezelő adattovábbítást nem végez, az érintettek személyes adatait kizárólag az illetékes hatóságoknak, a jogszabályi bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségek keretei között továbbítja.

7. Személyes adatokhoz való hozzáférésre jogosultak köre

Az Adatkezelő részéről az érintettek személyes adataihoz az Adatkezelő törvényes képviselője, valamint a kapcsolattartással és számviteli és adózási kötelezettségek teljesítésével foglalkozó mindenkori munkavállalók férhetnek hozzá, feladatkörük teljesítése érdekében.

8. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezik magát arra, hogy gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról. Az Adatkezelő a személyes adatokat elektronikus formában szerveren, vagy papír alapon pedig kulccsal zárható iratszekrényben tárolja. Az Adatkezelő a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozzák azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Az Adatkezelő az informatikai rendszerek biztonsága érdekében az informatikai rendszereket tűzfallal védi, valamint a külső- és belső adatvesztések megelőzése érdekében víruskereső és vírusirtó programot használ.

9. Az érintett jogai

A jogok gyakorlása

Az alábbiakban felsorolt érintetti jogok gyakorlását az Adatkezelő fenti elérhetőségei valamelyikére küldött levéllel vagy e-mail üzenettel lehet kezdeményezni. Az Adatkezelő a kérelem alapján hozott intézkedéséről a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhez vételétől számított egy hónapon belül – amennyiben lehetséges és az érintett másképp nem kéri – elektronikus úton tájékoztatja az érintettet. Ha az Adatkezelő nem intézkedik az érintett kérelme nyomán, a fenti határidőn belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, illetve arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó kérelem benyújtása esetén az Adatkezelő észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Hozzáférés

Az érintett a fenti elérhetőségekre küldött levélben vagy e-mail üzenetben kérheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó adatokhoz való hozzáférést, ennek keretében pedig azt, hogy az Adatkezelő tájékoztassa, hogy az érintett

– milyen személyes adatait,

– milyen jogalapon,

– milyen adatkezelési célból,

– milyen forrásból,

– mennyi ideig kezeli,

– kinek, mikor, milyen alapon és az érintett mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, illetve kinek továbbította a személyes adatait.

Az érintett ilyen tartalmú kérése esetén az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát géppel olvasható, széles körben használt elektronikus formátumban, ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű díjat számíthat fel.

Helyesbítés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül pontosítsa a helytelen adatokat, továbbá kérheti a hiányos személyes adatok kiegészítését.

Törlés

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig – a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében

foglalt eseteket ide nem értve – köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

c) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

d) a személyes adatokat jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A fenti feltételek fennállása esetén az Adatkezelő az adatokat véglegesen, visszaállíthatatlanul törli.

Az adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személyek jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett panasszal fordulhat a felügyeleti hatósághoz. A felügyeleti hatóság megnevezése és elérhetőségei:

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  • cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
  • telefonszám: +36 1 391 1400
  • e-mail cím: [email protected] www.naih.hu

Az érintett továbbá a jogainak megsértése esetén az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, a pert az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt lehet megindítani.

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítás

Az Adatkezelő fenntartják maguknak a jogot, hogy a jelen tájékoztató tartalmát a jogszabályok keretei között bármikor megváltoztassák. A megváltozott Adatkezelési Tájékoztató a honlapon történő hozzáférhetővé tételtől hatályos.

Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége

Közelgő események

Piacvezető akarsz lenni?

fivosz-tagok

Most feliratkozhatsz a FIVOSZ hírlevélre:

FIATAL VÁLLALKOZÓKNAK SZÓLÓ ESEMÉNYEK+TUDÁS

Ezt havonta kapod, itt iratkozhatsz fel:

x
Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a FIVOSZ saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, és a szervezet működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos esetekben átadhatja elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz, sms útján, illetve postai úton Önt megkeresse. Adatai gépi úton kerülnek feldolgozásra. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni az alábbi címre elküldött levél útján 1146 Budapest, Thököly út 58-60. IV. emelet 404.

www.fivosz.hu | +36 1 785 7977 | [email protected] | NAIH nyilvántartási szám: NAIH-66446 | © 2007-2021 FIVOSZ, minden jog fenntartva. | Weboldal készítés: Plus Creative Agency