Főoldal FIVOSZ Alapszabály, etikai kódex
0

Alapszabály, etikai kódex

0
0

ALAPSZABÁLY 

1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1    A SZÖVETSÉG NEVE, SZÉKHELYE, CÉLJA, FELADATAI

1.1.1.    Az Szövetség neve: Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége (a továbbiakban Szövetség)

Rövidített neve: FIVOSZ

Idegen nyelvű neve:
angol nyelvű: Young Enterpreneurs Association Hungary

Idegen nyelvű rövidített neve:
angol nyelvű: YEAH

1.1.2.          A Szövetség székhelye: 1042 Budapest, Árpád út 91. I/1.

1.1.3.    A Szövetség olyan önállóan működő érdekképviseleti, érdekérvényesítési szervezet, amelyet tagjai szabad akaratukból hoztak létre, és amely önállóan, illetve más érdekképviseleti szervekkel együttműködve fejti ki tevékenységét.

1.1.4.    A Szövetség jogi személy – társadalmi szervezet – amely a jelen alapszabály rendelkezéseinek megfelelően és az 2011. évi. CLXXV. törvény, valamint a kapcsolódó jogszabályok alapján működik, és országosan fejti ki működését.

1.2.    A SZÖVETSÉG CÉLJA ÉS FELADATAI

1.2.1.    A Szövetség célja, hogy:

 1. a)    a magyar fiatalok vállalkozási kedvét serkentse,
 2. b)    a jogkövető és törvénytisztelő vállalkozási kultúra kialakulását segítse,
 3. c)    a tagság egészét, vagy egy-egy csoportját érintő általános – a gazdálkodás, vállalkozás feltételeit befolyásoló kérdésekben – a tagok véleményét összefoglalja, valamint képviselje,
 4. d)    elősegítse olyan jogi és gazdasági környezet kialakítását, amely biztosítja a Fiatal Vállalkozók számára, hogy az üzleti élet egyenjogú, piacképes szereplőivé válhassanak,
 5. e)    a Fiatal Vállalkozók érdekeit képviselje és a magyar vállalkozó szellemű fiatalok számára érdemi segítséget nyújtson.

 

1.2.2.    A Szövetség céljai megvalósítása érdekében együttműködik más gazdasági és érdekképviseleti szervezetekkel. Az együttműködési megállapodások megkötésére az Elnök és a Főtitkár önállóan, illetve a Közgyűlés által minősített többséggel felhatalmazott személy(ek) jogosultak.

1.2.3.    A Szövetség közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak támogatást nem nyújt.

 

 

1.2.4.    A Szövetség a fenti célok megvalósítása érdekében különösen az alábbi feladatokat látja el:

 • figyelemmel kíséri a vállalkozói szférát, hogy a Szövetség tagjait naprakész információkkal és az őket érintő fontos kérdésekben tájékoztatással, segítségnyújtással el tudja látni,
 • információkat gyűjt és továbbít tagjai részére annak érdekében, hogy hozzásegítse tagjait az őket érintő szabályok megismeréséhez és betartásához, ezen előírásokhoz való alkalmazkodáshoz,
 • képviseli és segíti tagságának egészét, egy-egy csoportját, az őket érintő gazdasági kérdésekben,
 • állást foglal a tagok véleménye alapján a társaságokat általánosan és alapvetően érintő időszerű gazdaságpolitikai kérdésekben,
 • véleményt nyilvánít a tagok összehangolt fellépése alapján minden olyan egyéb kérdésben is, amely a Fiatal Vállalkozók jogait, érdekeit, vagy presztízsét érintik,
 • segítséget nyújt a tagok számára egyedi, érdekvédelmi, érdekképviseleti ügyekben,
 • konferenciákat, előadásokat, vitaüléseket és szemináriumokat rendez és propaganda tevékenységet fejt ki,
 • előmozdítja a tagok egymás közötti, valamint a gazdaság más résztvevői közötti együttműködést, segíti szakmai és üzleti-gazdálkodási tevékenységük fejlesztését,
 • kapcsolatot tart az azonos, vagy hasonló célokat kitűző hazai és külföldi, vagy nemzetközi gazdasági érdekvédelmi szervezetekkel,
 • tagjait továbbképzésekkel, szakmai kiadványokkal, segédanyagokkal és konferenciákkal segíti az alaposabb vállalkozói ismeretek elsajátításában,
 • megszólítja és támogatja a még nem vállalkozó, de vállalkozni vágyó fiatalokat és számukra szükséges támogatást és információt szolgáltat saját vállalkozásuk beindításához.

1.2.5.    A Szövetség a fenti célok megvalósítását nem üzletszerű gazdasági tevékenységként, azaz non-profit tevékenységként végzi. A Szövetség által biztosított pártfogó támogatást jelentő szolgáltatásokat, így az érdekképviseleti-, tanácsadási tevékenységet valamennyi tag oly módon jogosult igénybe venni, hogy az általa igényelt támogatatás ne jelentsen aránytalan kapacitás igénybevételt, ne zárjon el más tagokat a fejlődés lehetőségétől. A Szövetség erőforrásainak igénybevételéhez előfeltétel a folyamatosan rendezett tagdíj.

1.2.6.    A Szövetség – célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – esetenként másodlagosan gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat.

2.    TAGSÁGI VISZONY

 

A tagság

 

2.1     Az szövetség tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az szövetség célkitűzésével egyetért, továbbá az alapszabályban foglalt rendelkezéseket elfogadja. Az szövetség tagjának felvételéhez két szövetségi tag ajánlása szükséges.

 

2.2     Pártoló tag lehet az természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az szövetség célkitűzéseivel egyetért, azt támogatni kívánja, de az szövetség mindennapi munkájában nem kíván részt venni. A 40 év feletti természetes személy pártoló tag elnevezése: senior pártoló tag. Pártoló tag tiszteletbeli pártoló tag státusban is állhat.

 

 

A tagsági jogviszony keletkezése

 

2.3     Az szövetségi tagság az alapításkor az szövetség nyilvántartásba vételével keletkezik. Az szövetség megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benyújtani. A tag jelentkezését írásban nyújtja be az elnökség felé, a pártoló tag tagsági kérelmét az szövetség honlapján keresztül, online módon nyújtja be. A kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül, az Elnök határoz a tagfelvételről. Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan kell megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs.

 

 

A tagsági jogviszony megszűnése

 

2.4    A tagsági jogviszony megszűnik:

         a./ A tag kilépésével.

         b./Az esedékes szövetségi tagdíj meg nem fizetésével.

         c./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.

d./ A tag kizárásával.

 

2.5     A tagsági jogviszonyát a tag az szövetség elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

 

2.6     Az elnökség nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az szövetség tagjai közül azt a tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit, vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartást tanúsít.

                  

2.7    A kizárási eljárást bármely tag vagy szövetségi szerv kezdeményezésére az elnökség folytatja le. A kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közli az érintett taggal.

2.8    A kizárt tag a kizárást kimondó elsőfokú elnökségi határozat ellen, a kézbesítéstől számított 15 napon belül az szövetség közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A fellebbezés beérkezését követően az elnökségnek haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belüli időpontra össze kell hívnia a rendkívüli közgyűlést. A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. A közgyűlés határozatát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli az érintett taggal.

 

A tagok jogai

 

 

2.9    Az szövetség tagja jogosult:

         a./ az szövetség tevékenységében részt venni

         b./ az szövetség szolgáltatásait igénybe venni

         c./ a közgyűlésen részt venni, szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

         d./ az szövetség irataiba betekinteni

         e./ arra, hogy az szövetség tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

 

2.10 Az szövetség pártoló tagja jogosult:

 

         a./ az szövetség tevékenységében részt venni

         b./ az szövetség szolgáltatásait igénybe venni

         c./ a közgyűlésen részt venni, azonban szavazati joggal nem rendelkezik, a közgyűlés rendjének megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni

         d./ arra, hogy az szövetség tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.

         e./Tiszteletbeli pártoló tag státusban a pártoló tag nem köteles tagdíjat fizetni.

        

 

2.11   A tag a közgyűlésen a szavazati jogát személyesen gyakorolhatja.

      

2.12  A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

 

 

A tagok kötelezettségei

 

2.13  Az szövetség tagja:

        

         a./ Nem veszélyeztetheti az szövetség céljának megvalósítását és az szövetség tevékenységét.

         b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

         c./ Köteles az szövetség alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani.

         d./ Köteles az adataiban való változást követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

        

 

Tagdíj

 

2.14.  Az szövetség tagjai vagyoni hozzájárulásként tagdíjat fizetnek, a tagok egyéb vagyonukkal az szövetség működéséért nem felelnek. A tagdíj összegét és a tagdíjstruktúrát az elnökség határozza meg, és évente felülvizsgálja. A tagdíjat a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés jogerőre emelkedésétől számított 8 napon belül egy összegben, az szövetség házipénztárába vagy az szövetség bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

 

2.15   Az szövetség megalakulását követően újonnan belépő tag köteles az éves tagdíjat egy összegben megfizetni. A tagdíj a belépés napjától egy éves időtartamra érvényes. A tagdíjat a tag a tagsági jogviszony létesítésétől számított 8 napon belül, ezt követően a belépés dátumától számítva évente köteles az szövetség házipénztárába vagy az szövetség bankszámlájára történő átutalás útján teljesíteni.

A tagoknak lehetőségük van arra, hogy kiegészítő tagdíjat fizessenek az Szövetség részére, hozzájárulva ezzel az Szövetség munkájához és célkitűzéseinek megvalósulásához.

 

3.    A SZÖVETSÉG SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

3.1.    Közgyűlés

3.2.    Elnökség

3.3.    Elnök

3.4.    Főtitkár

 

A Közgyűlés

 

3.1.1 A közgyűlés az szövetség döntéshozó szerve.

 

3.1.2 A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

 

 1. a) az alapszabály módosítása;
 2. b) az szövetség megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
 3. c) az elnökség és az elnök megválasztása;
 4. d) az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az szövetség vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
 5. e) a jelenlegi és korábbi szövetségi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
 6. f) döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal.

        

3.1.3 A közgyűlés évente legalább egy alkalommal ülésezik.

 

3.1.4  A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt a tagoknak kiküldött meghívóval, elsődlegesen az szövetség székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés.

 

3.1.5 Ha a közgyűlést nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen a részvételre jogosultak legalább fele jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.

 

3.1.6 A közgyűlési meghívó tartalmazza az szövetség nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját – mely legalább fél órával későbbre, de maximum 15 napon belülre szól -, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára való tekintet nélkül határozatképes lesz.

 

3.1.7   A közgyűlési meghívót az szövetség székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.

 

 

3.1.8   A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az szövetség szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

 

3.1.9   Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha a részvételre jogosultak legalább háromnegyede jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.    

 

3.1.10 Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha

a./ az szövetség vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;

b./ az szövetség előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy

c./ az szövetség céljainak elérése veszélybe került.

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az szövetség megszüntetéséről dönteni.

 

3.1.11         A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

 

3.1.12         A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképességet, vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönyvvezető és két jegyzőkönyv hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

 

3.1.13         A közgyűlésen megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni.

 

3.1.14         A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza

 1. a) az szövetség nevét és székhelyét;
 2. b) a közgyűlés helyét és idejét;
 3. c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének a nevét;
 4. d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
 5. e) a határozati javaslatokat, a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

 

A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és két erre megválasztott, jelen lévő tag hitelesíti.

 

3.1.15         A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,

 1. a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 2. b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 3. c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 4. d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az szövetségnek nem tagja;
 5. e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 6. f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

 

3.1.16         A közgyűlés határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az szövetség alapszabályának módosításához, az szövetség egyesüléséhez és szétválásához a közgyűlésen résztvevő, szavazatra jogosult tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az szövetség céljának módosításához és az szövetség megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.

 

 

3.1.17         A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett taggal, tagokkal a határozat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli.

 

 

Elnökség

 

3.2.1  Az szövetség elnöksége 5 tagból, az elnökből, 2 alelnökből, 2 elnökségi tagból áll, dönt mindazon kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe, valamint:

 

a)A Főtitkár kinevezése

b)Az szövetség tagdíjának és tagdíj struktúrájának meghatározása, melyet évente felül kell vizsgálnia figyelembe véve a szövetség működésének hatékonyságát és működéséhez szükséges forrásokat

 1. c) Szervezeti és működési szabályzatok kidolgozása és felülvizsgálata

d)A szervezet hatékony működéséhez szükséges feltételek biztosítása

 

 

3.2.2  Az elnökségi tagokat a közgyűlés választja 2 év határozott időtartamra, kivéve az elnök személyét, akit a közgyűlés 8 év határozott időtartamra választ. Az elnökség és az elnök újraválaszthatók.

 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:

a./ a megbízás időtartamának lejártával;

b./ visszahívással;

c./ lemondással;

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az szövetséghez címzett, az szövetség másik vezető tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.

 

3.2.3  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja.

 

 

 

 

 

 

Elnök

 

3.3.1 Az elnököt a közgyűlés választja 8 év határozott időtartamra. Az elnök újraválasztható.

 

Az elnök feladata többek közt:

 1. a tag felvételéről való döntés
 2. tiszteletbeli pártoló tagság adományozása
 3. az szövetség képviselete
 4. az szövetség stratégiai céljainak meghatározása
 5. pénzügyi vezető kinevezése, visszahívása
 6. megyei vezetők kinevezése és visszahívása
 7. bizottsági elnökök kinevezése és visszahívása
 8. regionális elnökök kinevezése és visszahívása
 9. pályázati egység vezetőjének kinevezése és visszahívása
 10. elnökségi ülés összehívása
 11. gyakorolja a munkáltatói jogokat

 

 

Az elnökségben szavazat egyenlőség esetén az elnök szavazata kettőnek számít.

 

 

 

FŐTITKÁR

 

3.4.1.    A Főtitkár feladata az Szövetség alapítási céljának megfelelő folyamatos működés biztosítása, ennek érdekében többek közt:

 

 1. gondoskodik az Szövetség nyilvántartásba vételéről, az adatváltozások bejelentéséről, a nyilvántartások jogszabályoknak megfelelő vezetéséről
 2. irányítja az Szövetség ügyintéző szervét,
 3. az Szövetség céljához kapcsolódó kérdésekben az szövetség egységes véleménye kialakításának elősegítésével összefüggésben kezdeményezi az Elnökségnél a tagok javaslatait figyelembe véve az aktuális feladatok meghatározását és azok ellátásához a tagok közül szakérői csoport (bizottságok) felállítását,
 4. szükség esetén megszervezi az Szövetség külső kapcsolattartását,
 5. teljes jogkörrel képviseli az Szövetséget harmadik személyekkel szemben (képviseleti tevékenységét az Elnökség írásbeli határozatával meghatározott ügytípusokra korlátozhatja), így képviseleti jogköre az Szövetség számlavezető bankja előtti önálló képviseletre is kiterjedhet
 6. végrehajtja a Közgyűlés és az Elnökség határozatait
 7. megőrzi a feladatai ellátása során tudomására jutott üzleti titkot és gondoskodik a munkaszervezetben a titoktartás érvényesítéséről,

 

 

3.4.2. A Főtitkár feladatát elláthatja társadalmi munkában, megbízási jogviszonyban vagy munkaviszonyban.

 

3.4.3. A Főtitkárt az Elnökség nevezi ki és hívja vissza.

4. Záró rendelkezések

4.1 Az Alapszabály által nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadóak.

4.2.    A jelen Egységes Szerkezetbe foglalt Alapszabályt a Szövetség 2018. március 21-én 10:00 órakor megtartott, megismételt Közgyűlése fogadta el, és az elfogadása idején már felvett tagok és folyamatban lévő tagfelvételi kérelmek esetén is alkalmazandó!

 

Alulírott Kovács Patrik elnök, mint a FIVOSZ képviselője és jelen eljárás kérelmezője igazolom, hogy az alapszabály létesítő okirat – új, a 2011. évi CLXXV. törvény elvárásaira, és a Közgyűlési határozatokra tekintettel – frissített szövegezésű, változásokkal egységes szerkezetben foglalt szövege megfelel az alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2018. március 21.

Közelgő események

Nincsenek jövőbeni események.

Piacvezető akarsz lenni?

fivosz-tagok

Most feliratkozhatsz a FIVOSZ hírlevélre:

FIATAL VÁLLALKOZÓKNAK SZÓLÓ ESEMÉNYEK+TUDÁS

Ezt havonta kapod, itt iratkozhatsz fel:

x
Kifejezett hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy adataimat a FIVOSZ saját marketingtevékenysége céljából, illetve a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben meghatározott piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljára felhasználja, és a szervezet működésével és szolgáltatásaival kapcsolatos esetekben átadhatja elektronikus levelezés vagy azzal egyenértékű egyéni kommunikációs eszköz, sms útján, illetve postai úton Önt megkeresse. Adatai gépi úton kerülnek feldolgozásra. Tájékoztatjuk, hogy adatai harmadik felek részére kizárólag az adatvédelmi szabályzatban részletezettek szerint kerülnek továbbításra. Adatai kezeléséhez adott hozzájárulását bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen jogosult visszavonni továbbá jogában áll adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését kérni az alábbi címre elküldött levél útján 1146 Budapest, Thököly út 58-60. IV. emelet 404.

www.fivosz.hu | +36 1 785 7977 | [email protected] | NAIH nyilvántartási szám: NAIH-66446 | © 2007-2021 FIVOSZ, minden jog fenntartva. | Weboldal készítés: Plus Creative Agency